Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

14:55
Reposted frombluuu bluuu viaiblameyou iblameyou
14:47
4051 7302 480
Reposted fromvandalize vandalize vialittlefool littlefool
14:47
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
14:44
0951 3b13 480

thefingerfuckingfemalefury:

scientia-rex:

markv5:

😻

H Y P N O C A T

THIS CAT IS TOO POWERFUL

14:43
lucky ones | via tumblr
Reposted fromweightless weightless vialittlefool littlefool
14:43
14:43

April 27 2017

19:44
1922 2100 480
19:44
0884 4edd 480
Reposted fromla-lu la-lu
19:44
2837 2dd8 480
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viala-lu la-lu
19:44
19:44
19:43
7795 7a85 480
Reposted fromdusix dusix viala-lu la-lu
19:43
3648 21b7 480
19:42
0056 bb65 480
19:42
19:42
4392 ba36 480
Reposted fromla-lu la-lu
19:42
1483 8010 480
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viala-lu la-lu
19:42
8849 2e7f 480
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viala-lu la-lu
19:42
8921 a073 480
Reposted fromAmericanlover Americanlover viala-lu la-lu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl